• 977.551.109 | 628.837.948
  • info@escolaescac.cat

Avís legal

RESPONSABILITAT DE CONTINGUTS I OFERTES COMERCIALS

ESCOLA DE SUPORT COMPLEMENTARI I ACOMPANYAMENT L’ESCAC, SCCL, amb CIF F55591721 actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present Web.

Per tant, la activitat comercial, publicitària, mercantil, administrativa o de contractació de bens i/o serveis, és responsabilitat de la societat esmentada, propietària d’aquest domini i que opera amb la marca l’ESCAC, atenent per a qüestions comercials i administratives a la següent direcció:

Pol. Ind. Riu Clar, Estany, s/n. Nau 45 – 47 43006 TARRAGONA

CONCEPTE DE USUARI

La utilització de la Web atribueix la condició de Usuaris i implica la acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per la ESCOLA DE SUPORT COMPLEMENTARI I ACOMPANYAMENT L’ESCAC, SCCL en el mateix moment en que l’Usuari accedeix a la Web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegit atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que en que proposi utilitzar la Web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

La ESCOLA DE SUPORT COMPLEMENTARI I ACOMPANYAMENT L’ESCAC, SCCL no es fa responsable de les Webs no pròpies a les que es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzar per voluntat i risc exclusiu de l’Usuari i la ESCOLA DE SUPORT COMPLEMENTARI I ACOMPANYAMENT L’ESCAC, SCCL no recomana ni garantitza cap informació recollida a través d’un vincle aliè a la Web de la ESCOLA DE SUPORT COMPLEMENTARI I ACOMPANYAMENT L’ESCAC, SCCL ni es responsabilitat de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés o de l’intent d’utilitzar o fer un mal ús d’un vincle, tant al connectar a la Web de la ESCOLA DE SUPORT COMPLEMENTARI I ACOMPANYAMENT L’ESCAC, SCCL com al accedir a la informació d’altres webs des de la Web de la ESCOLA DE SUPORT COMPLEMENTARI I ACOMPANYAMENT L’ESCAC, SCCL.

INFORMACIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DE COOKIES

En questa Web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants.

Les cookies son petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’Usuari i que permeten obtenir la següent informació:

* Data i hora de la última vegada que l’Usuari va visitar la Web.
* Disseny de contingut que l’Usuari va escollir en la seva primera visita a la Web.
* Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

RENUNCIA LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de la pàgina Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica, s’incorporen canvis a la informació continguda. La ESCOLA DE SUPORT COMPLEMENTARI I ACOMPANYAMENT L’ESCAC, SCCL pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

La ESCOLA DE SUPORT COMPLEMENTARI I ACOMPANYAMENT L’ESCAC, SCCL ha obtingut la informació i els materials inclosos en la Web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’ha pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garantitza que sigui exacta i actualitzada.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web, tenen dues finalitats, una finalitat informativa en quan a la qualitat, situació, serveis i tarifes i una altre de venda de productes segons el previst en el present Avís Legal i la resta de textos legals de la present Web.

INFORMACIÓ SOBRE LA EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA ERRADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

La ESCOLA DE SUPORT COMPLEMENTARI I ACOMPANYAMENT L’ESCAC, SCCL declina qualsevol responsabilitat en cas de que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, la ESCOLA DE SUPORT COMPLEMENTARI I ACOMPANYAMENT L’ESCAC, SCCL no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluït elèctric o qualsevol altre tipus. La ESCOLA DE SUPORT COMPLEMENTARI I ACOMPANYAMENT L’ESCAC, SCCL no declara ni garantitza que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estigui lliure de virus o altres components nocius, sens perjudici de que la ESCOLA DE SUPORT COMPLEMENTARI I ACOMPANYAMENT L’ESCAC, SCCL realitza els màxims esforços per tal d’evitar aquests tipus d’incidents. En cas de que l’Usuari prengui determinades decisions o realitzi accions en base a la informació incloses en qualsevol de les websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda per altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per la ESCOLA DE SUPORT COMPLEMENTARI I ACOMPANYAMENT L’ESCAC, SCCL així com els continguts inclosos en la xarxa a través de la seva pàgina Web, constitueix una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual per la qual cosa es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibit qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posta a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines Web com als seus continguts i informació, sense el exprés i previ consentiment i per escrit de la ESCOLA DE SUPORT COMPLEMENTARI I ACOMPANYAMENT L’ESCAC, SCCL.

En conseqüència, tots els continguts que es mostrin en la website i en especial, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible de utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de la ESCOLA DE SUPORT COMPLEMENTARI I ACOMPANYAMENT L’ESCAC, SCCL o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en la website.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i demés expressions formals que formin part de la pàgina Web, així com el software necessari pel funcionament i visualització de les mateixa, constitueix així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat Intel·lectual que resulten aplicables. L’incompliment del senyalat, implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte en virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i demés expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de la ESCOLA DE SUPORT COMPLEMENTARI I ACOMPANYAMENT L’ESCAC, SCCL.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzemament en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posta a disposició des de bases de dades diferents a les autoritzades per la ESCOLA DE SUPORT COMPLEMENTARI I ACOMPANYAMENT L’ESCAC, SCCL, així com la seva traducció, adaptació, o qualsevol altre transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, vincles, i demés expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, tenint en compte que aquests actes estan sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat Intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

La ESCOLA DE SUPORT COMPLEMENTARI I ACOMPANYAMENT L’ESCAC, SCCL és lliure de limitar l’accés a la pàgina Web, i als productes i/o serveis en aquesta oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

La ESCOLA DE SUPORT COMPLEMENTARI I ACOMPANYAMENT L’ESCAC, SCCL en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sens perjudici de única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines Web es puguin incloure a la xarxa continguts u opinions, considerades com a racistes, xenòfobes, discriminatòries, pornogràfiques, difamatòries que, de qualsevol mode, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a la pàgina Web de la ESCOLA DE SUPORT COMPLEMENTARI I ACOMPANYAMENT L’ESCAC, SCCL, al seu departament de suggerències, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, menys en els casos que expressin de manera certa el contrari, en els casos en els que per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a la ESCOLA DE SUPORT COMPLEMENTARI I ACOMPANYAMENT L’ESCAC, SCCL per la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzemament en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur de ordinadors),digitalització, posta a disposició des de bases de dades pertanyents a la ESCOLA DE SUPORT COMPLEMENTARI I ACOMPANYAMENT L’ESCAC, SCCL, traducció, adaptació, o qualsevol altre transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic tals observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de ESCOLA DE SUPORT COMPLEMENTARI I ACOMPANYAMENT L’ESCAC, SCCL.

D’acord amb els senyalat en el paràgraf anterior, la ESCOLA DE SUPORT COMPLEMENTARI I ACOMPANYAMENT L’ESCAC, SCCL queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines Web, sense que per això pugui entendres que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris puguin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics en virtut dels quals un tercer pot beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense ànim de lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i demés expressions formals que formin part de les pàgines Web, o de l’esforç dut a terme per la ESCOLA DE SUPORT COMPLEMENTARI I ACOMPANYAMENT L’ESCAC, SCCL pel seu funcionament.

En cas concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines Web de la ESCOLA DE SUPORT COMPLEMENTARI I ACOMPANYAMENT L’ESCAC, SCCL sense el consentiment previ, exprés i per escrit de la ESCOLA DE SUPORT COMPLEMENTARI I ACOMPANYAMENT L’ESCAC, SCCL. Qualsevol transgressió del previst en aquest punt, serà considerat com a lesió dels legítims drets de Propietat Intel·lectual de la ESCOLA DE SUPORT COMPLEMENTARI I ACOMPANYAMENT L’ESCAC, SCCL sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.

La ESCOLA DE SUPORT COMPLEMENTARI I ACOMPANYAMENT L’ESCAC, SCCL no assumirà responsabilitat alguna enfront conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc. de tercers als que es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des del website de la ESCOLA DE SUPORT COMPLEMENTARI I ACOMPANYAMENT L’ESCAC, SCCL.