• 977.551.109 | 628.837.948
  • info@escolaescac.cat

Pràctiques formatives

Organitzades per contrastar els interessos,motivacionscompetències ocupacionals de l’alumnat amb un entorn laboral real.

S’ofereixen tant a l’alumnat que participa en processos de Suport Complementari com als Programes de Formació i Inserció.

El fet de poder oferir un espai extern i diferenciat, en el que l’alumnat pugui experimentar i consolidar les competències adquirides (bàsiques, transversals i ocupacionals) suposa un element de qualitat diferencial que atorga a la intervenció educativa realitzada un caràcter global i integral, amb una voluntat clara de transferència i aplicabilitat.

Per desenvolupar les pràctiques en empresa incorporem com a mètode els plantejaments de la Formació en Centres de Treball (FCT).

En el cas de l’alumnat atès al programa de suport complementari, la FCT s’adapta a les circumstàncies particulars de l’alumat, mitjançant un conveni de col·laboració específic.