• 977.551.109 | 628.837.948
  • info@escolaescac.cat

Missió

La missió que ens ocupa consisteix a oferir una resposta educativa i/o formativa a les persones que atenem per tal que els permeti afrontar i superar amb èxit aquelles situacions i circumstàncies de caire personal, social i laboral que els dificultin la plena realització com a membres actius de la societat.

Aquesta tasca l’articulem a partir del Suport Complementari, entès com una eina de creixement personal de caràcter temporal, que parteix de les capacitats de les persones que atenem, i l’Acompanyament com estratègia d’orientació i coresponsabilització.

El Suport Complementari consisteix a identificar quines son les habilitats, capacitats i potencialitats de les persones que atenem i, a partir d’aquest anàlisi, facilitar aquelles estratègies i recursos per aconseguir assolir els objectius personals de tots ells.

L’Acompanyament situa al professional “al costat de”, no “al davant”. Això atribueix a les persones que atenem, independentment del seu moment maduratiu, un protagonisme responsable, en el que participen en primera persona de la presa de decisions que afecten el seu procés vital, en tots aquells àmbits en els que s’intervingui.