• 977.551.109 | 628.837.948
  • info@escolaescac.cat

Unitat d’Escolarització Compartida (UEC)

La nostra escola ofereix atenció educativa especialitzada i personalitzada, i proposa un projecte educatiu innovador orientat a l’èxit escolar, facilitant l’accés al currículum a tots aquells/es alumnes que, ja sigui de forma puntual o permanent, requereixen de mesures concretes de suport educatiu.

S’imparteix el currículum de l’ESO, adaptat a les necessitats de l’alumnat i amb especial atenció al desenvolupament de les competències bàsiques contemplades en les diverses àrees. Aquesta formació s’alterna amb tallers pràctics, vinculats a l’exercici d’una professió.

Hi poden accedir joves d’edats compreses entre els 14 i els 16 anys, que es trobin cursant l’Educació Secundària Obligatòria i que requereixen d’una atenció especialitzada per tal de garantir la seva continuïtat dintre del sistema educatiu, seguint el protocol de derivació marcat pel Departament d’Ensenyament.

 

PFI